(Ordlista) Detta behöver du veta inför renoveringen

Går du i byggtankar eller står du precis i startgroparna inför en renovering därhemma? Då kan det vara bra att läsa in sig på en del specifika termer. Här är en ordlista för renovering.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Att renovera kan kännas stort och skrämmande, särskilt om du inte känner till facktermer och begrepp som används i samband med en ombyggnation. Anlitar du hantverkare kommer du med all sannolikhet stöta på termer och uttryck du inte känner till och då kan det kännas bra att vara påläst.

OBS! Detta är endast en kostnadsguide. Vill du direkt få kontakt med företag för offert kan du använda HelpHero.se, där du kostnadsfritt får prisförslag från flera lokala expertföretag.

Vi har satt ihop en värdefull ordlista som du kan ha stöd och nytta av inför och under arbetet:

A

 • Acceptfrist – tiden/fristen för hur länge ett anbud är bindande.
 • Anbud – detsamma som offert (ett skriftligt anbud är enligt avtalslagen bindande under själva acceptfristen).
 • Avrop –  när man beställer ett arbete eller en vara med hänvisning till ett så kallat ramavtal (ramavtal ingås mellan beställaren och en/flera leverantörer för att fastställa villkoren för ett avrop).
 • Avtal – en överenskommelse mellan två/flera parter, avser vanligen ömsesidiga prestationer.

B

 • Besiktning – undersökning av kvalitén på det arbete som utförts.
 • Bygganmälan – en anmälan om ett förestående bygge som ska skickas till Byggnadsnämnden senast tre veckor före beräknad byggstart.
 • Byggherre – person/företag som antingen själv utför bygg- och installationsarbeten alt. anlitar någon annan för att utföra arbetet.
 • Bygglov – skriftlig tillåtelse från kommunen för att uppföra planerad byggnad.
 • Byggmästare – mindre byggentreprenör som ofta är verksam lokalt.
 • Byggrätt – rätt att uppföra byggnad eller göra tillbyggnad på befintlig fastighet.

D

 • Delad entreprenad – när byggherren samarbetar med diverse andra entreprenörer för att slutföra ett arbete, byggherren sköter oftast samordningen.
 • Diffusionsspärr – ett hindrande skikt använt för att minska spridningsprocessen av fukt.
 • Dränering – leder bort oönskat vatten från en husgrund eller källare.

E

 • Egenkontroll – personen/företaget som genomfört ett arbete/en renovering kontrollerar att detta genomförts på korrekt sätt.
 • Entreprenadarbete/uppdrag  – arbete en person/ett företag utför på uppdrag av en beställare.
 • Entreprenör – juridisk/fysisk person som åtagit sig en entreprenad.

F

 • Fackmässighet – arbeten som utförs i enlighet med branschstandard.
 • Fast pris – totalbelopp som oftast avtalas innan arbetet börjar.
 • Fuktspärr – en spärr som hindrar/minskar spridning av fukt.

G

 • Garantibesiktning – en besiktning som fastställer om fel/problem som uppstått under en entreprenad har framkommit under överenskommen garantitid (den tid entreprenören har garantiansvar för en entreprenad).
 • Generalentreprenad – generalentreprenören har hand om allt förutom projektering (processen som leder fram till bygghandlingar).

H

 • Huvudentreprenör – entreprenör som delar entreprenad med andra entreprenörer, ofta i en samordnande roll.

K

 • Konsult – person som anlitas som sakkunnig för specifika uppdrag, till exempel arkitekt eller byggnadsingenjör.
 • Kontrakt – ett skriftligt avtal.
 • Kontrollplan – redovisning av kontroller som kommer att utföras i samband med ett bygge/en renovering.

O

 • Ombyggnad – ändringsåtgärd på befintlig yttre/ inre byggnad med avsikt att förändra användningsområde.

P

 • Produktionskostnad – totala kostnaden för en entreprenad inkl. projektering, avgifter, tomt- och byggkostnader med mera.

R

 • Renovering – förändringsåtgärd jämförbart med nytt skick.
 • Restaurering – förändringsåtgärd som motsvarar ursprungsskicket.
 • Rivningsanmälan – ska enligt lag skickas till Byggnadsnämnden innan rivningsarbeten påbörjas.
 • Rivningslov – skriftligt tillstånd för att riva befintlig byggnad/ del av byggnad.
 • ROT-avdrag – avdrag för kostnader för hantverksarbeten utförda i hemmet.

S

 • Slutbesiktning – utförs av kontrollansvarig i syfte att kontrollera att entreprenaden uppfyller alla krav enligt kontrakt.
 • Slutbevis – ett dokumenterat bevis för att byggherren, i enlighet med kontrollplanen, har uppfyllt sina åtaganden.

V

 • VVS – står för Värme, ventilation och sanitet.
 • VA-installation – står för Vatten- och avloppsinstallation. 

Läs mer: Ta hjälp av en checklista inför renoveringen